Tag:
chuyển đổi quy trình
Quản trị
4 hình thức của chuyển đổi số
Chuyển đổi số không chỉ đơn giản bắt đầu từ việc chuyển đổi văn hóa hay quy trình của doanh nghiệp mà nó có thể đến từ nhiều hình thức khác nhau, đó là quy trình kinh doanh, mô hình kinh doanh, lĩnh vực sản xuất và văn hóa / tổ chức doanh nghiệp