Tag:
chuyển đổi số tài nguyên môi trường
Tất cả
Chuyển đổi số ngành Tài nguyên môi trường gắn với phát triển bền vững
Hiện nay, vấn đề phát triển bền vững đang trở thành mục tiêu chung, đồng thời là định hướng chiến lược của các quốc gia trên thế giới trong thời đại cách mạng khoa học – công nghệ 4.0 nhằm đảm bảo giữ gìn môi trường sinh thái cho thế hệ tương lai. Nhu cầu...Read More