Tag:
chuyển đổi số xã hội
Tất cả
Con người chuẩn bị trước thay đổi của xã hội do chuyển đổi số
Hoạt động chuyển đổi số xã hội sẽ khiến mỗi người dân buộc phải tham gia vào môi trường số. Mỗi người dân sẽ có cả danh tính trong thế giới thật và thế giới ảo, cùng lúc sống trong hai thế giới, cùng hiện diện và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Vì...Read More