Tag:
chuyển đổi số y tế
Tất cả
Chuyển đổi số Y tế không còn là tầm nhìn xa vời
Chuyển đổi số y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe. Hoạt động chuyển đổi số...Read More