Tag:
trăn trở
Tất cả
Trăn trở của doanh nghiệp về Chuyển đổi số
Chuyển đổi số là vấn đề toàn cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ và ảnh hưởng trực tiếp đến hình thái kinh tế xã hội. Đứng trước những biến đổi chóng mặt của xã hội, lãnh đạo các doanh nghiệp đang vô cùng trăn...Read More